Sailwave results for MSC Week 2018 at Point Yacht Club 2018

 

2018 S.A. Sailing National Championships - J22 Class

Point Yacht Club

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Rating system: TCF, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Division NAME SAIL NO CLUB SKIPPER TCF R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st J22 ADVANCED VALVES 1280 LDYC R WIEDERHOLD   1.0 2.0 3.0 5.0 (7.0) 1.0 (6.0) 2.0 1.0 2.0 30.0 17.0
2nd J22 VOODOO 773 VLC R WILLCOX   (6.0) 3.0 2.0 4.0 2.0 (13.0) 3.0 1.0 4.0 4.0 42.0 23.0
3rd J22 HAKAHANA 765 TYC P FUNKE   2.0 1.0 (RET) 1.0 4.0 5.0 (8.0) 4.0 6.0 1.0 52.0 24.0
4th J22 redG Us'nJ RSA199 TYC G BAKER   3.0 4.0 1.0 8.0 5.0 2.0 2.0 3.0 (14.0) (9.0) 51.0 28.0
5th J22 ANDIAMO 185 ESC C. DE LA HUNT   (13.0) 11.0 4.0 7.0 3.0 7.0 7.0 9.0 2.0 (OCS) 83.0 50.0
6th J22 WILD CARD 1167 DAC D MULLER   4.0 8.0 (RET) 2.0 6.0 6.0 9.0 (16.0) 10.0 5.0 86.0 50.0
7th J22 HOT SALSA 157 TYC R PATERSON   11.0 13.0 (14.0) 3.0 (DSQ) 3.0 4.0 10.0 7.0 3.0 88.0 54.0
8th J22 FLYING COLOURS 774 DAC P THOMPSON   (15.0) 7.0 7.0 6.0 12.0 (16.0) 1.0 11.0 8.0 6.0 89.0 58.0
9th J22 MONKEY REPUBLIC 173 TYC N LUCAS   10.0 5.0 11.0 (16.0) 10.0 (18.0) 10.0 5.0 3.0 10.0 98.0 64.0
10th J22 HANG 10 74 VCA N ARMSTRONG   8.0 6.0 6.0 12.0 1.0 8.0 (15.0) (14.0) 11.0 14.0 95.0 66.0
11th J22 HAY-J 1119 DAC T HULLEMAN   7.0 12.0 9.0 10.0 (14.0) 12.0 11.0 6.0 5.0 (15.0) 101.0 72.0
12th J22 JUST J   PYC N MILLN   5.0 9.0 5.0 9.0 (15.0) (19.0) 13.0 13.0 12.0 8.0 108.0 74.0
13th J22 DJ'S PURPLE REIGN 182 TYC B VAN ROOYEN   12.0 10.0 (RET) (15.0) 11.0 15.0 5.0 8.0 13.0 12.0 121.0 86.0
14th J22 AFTER DARK 183 DAC H KAROLIUS   9.0 14.0 10.0 14.0 9.0 10.0 14.0 (15.0) (18.0) 13.0 126.0 93.0
15th J22 MERLION 1015 HMYC T COCKERILL   (OCS) (17.0) 13.0 17.0 16.0 4.0 17.0 12.0 9.0 7.0 132.0 95.0
16th J22 G'DAY J 6111 PYC R PARKER   14.0 15.0 12.0 13.0 8.0 11.0 (DSQ) 7.0 19.0 (DNC) 139.0 99.0
17th J22 J'YSUIS 764 LDYC B HADDOCK   (18.0) (19.0) 16.0 11.0 13.0 9.0 12.0 18.0 15.0 16.0 147.0 110.0
18th J22 DAVIDOFF COOL WATER 772 DAC D SCOREY   16.0 (18.0) 8.0 18.0 18.0 17.0 16.0 (19.0) 17.0 11.0 158.0 121.0
19th J22 PHOENIX RISING 1140 DAC C SAMWAYS   17.0 16.0 15.0 (19.0) 17.0 14.0 (18.0) 17.0 16.0 17.0 166.0 129.0http://www.pyc.co.za/
sailing@pyc.co.za

http://www.pyc.co.za/
sailing@pyc.co.za

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/